Login
فهرست دروس پاسخ به سوالات OCW معرفي پيشنهادات
  MIT » فاز 2: مجموعه دروس منتخب » مهندس محی‌الدین فیض‌آبادی
صفحه اصلی  


322/1 ـ رفتار خاک ـ بهار 2005

Soil Behavior, Spring 2005, 1.322لوم رسی کانيستو، يک پروفيل خاک از مینستوتا
(تصویر برگرفته از  USDA
)

استاد مدرس MIT:
دکتر لوسی سی. جی 
و پروفسور آندرو
و پروفسور چارلز

استاد مترجم فارسی:
مهندس محی‌الدین فیض‌آبادی

جلسات:
2 جلسه / هفته
5/1 ساعت / جلسه

مقطع:
کارشناسی ارشد

بازخورد:
نظرات و پيشنهادات خود را در ارتباط با OCW يا درس حاضر ارسال نماييد.


نکات برجسته اين دوره
اين کلاس خواندنی‌های مطالب کلاس درسی را نشان می‌دهد و مجموعه‌ای کامل از درس‌ها را تصوير می‌کند.

توصيف دوره درسی
اين کلاس مطالعه کاملی از خواص خاک را با تأکيد بر روی شرح اطلاعات آزمايش‌های ميدانی و آزمايشگاهی و استفاده از آنها در مهندسي ساخت بر روی سطح نرم ارائه می‌دهد. عناوين مورد بحث شامل: تراکم ثانويه و تحکيم; اصول بنيادی مقاومت; رفتار مقاومت تنش- کرنش رس‌ها; تأثيرات شاخص دست خوردگی نمونه; ناهمسانی و نرخ کرنش; مقاومت و تراکم خاک‌های دانه‌ای; و خواص مهندسی خاک‌های متراکم. برخي از اطلاعات راجع به آزمايشات ميدانی و آزمايشگاهی را فرض می‌شود که دانشجويان می‌دانند.

دکتر محی‌الدین فیض‌آبادی  
 
  Massachusetts Institute of Technology © 2005 MIT    حفظ اطلاعات شخصي    نكات حقوقي